Regulamin serwisu internetowego www.aeris.pl

§1
Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

 1. Roha Group - Roha Group Sp. z o.o. (zwana dalej również Administratorem) z siedzibą we Wrocławiu (kod 54-427), przy ul. Rudzkiej 9-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, NIP 787 20 16 487, REGON 300252235.
 2. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Roha Group Sp. z o.o.
 3. Serwis Internetowy/Serwis - portal internetowy umieszczony pod adresem www.aeris.pl
 4. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Serwisu internetowego.
 5. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną lub prawną korzystającą z usług oferowanych za pomocą serwisu internetowego.
 6. Formularz - formularz zawierający dane niezbędne do wykonania zamawianej przez Użytkownika usługi.
 7. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Roha Group z chwilą akceptacji Regulaminu.
 8. Usługa - świadczenie wykonywane przez Roha Group na rzecz Użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych w serwisie.

§2
Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności dokonywania za jego pośrednictwem zamówień usług, ich wykonywania na rzecz Użytkownika, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§3
Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenia, na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 5.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami dwóm wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta w celu korzystania z usług Serwisu powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej. Użytkownik powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. W celu właściwego świadczenia Usług Roha Group korzysta z plików cookies (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Roha Group. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

§4
Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik może bezpłatnie odczytać niniejszy Regulamin, a także utrwalić go i odtworzyć.
 2. Użytkownikowi zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym.
 3. Roha Group świadczy usługi wyłącznie na użytek własny Użytkowników. Nie zezwala się na korzystanie z usług przez Użytkowników lub jakichkolwiek materiałów powstałych w wykonaniu usług w celach komercyjnych, jakichkolwiek innych celach - w tym w celach informacyjnych, świadczenia usług, doradzania jakimkolwiek innym podmiotom, materiałów powstałych w trakcie wykonania usługi lub jakości świadczonych usług z ofertami, usługami lub materiałami innych podmiotów świadczących podobne usługi.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Kontakt z Roha Group można uzyskać kierując korespondencję na adres wskazany w §1 ust. 1.

§5
Rodzaje i zakres świadczonych usług

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia przez Roha Group za pośrednictwem Serwisu Internetowego nieodpłatnej usługi polegającej na wykonaniu oferty na montaż rekuperatora oraz kontaktu w celu przedstawienia usług oraz produktów firmy Roha Group.

§6
Korzystanie z treści serwisu internetowego

 1. Wszelkie materiały umieszczone w Serwisie Internetowym, które nie stanowią lub nie powstały w drodze wykonania zamówionych Usług mają charakter wyłącznie publicystyczny lub informacyjny.
 2. W granicach określonych przepisami prawa oraz niniejszego regulaminu każdy może korzystać z treści umieszczonych w Serwisie przez Roha Group nieodpłatnie.

§7
Składanie zamówienia na kontakt w celu wykonania oferty na wykonanie montażu systemu rekuperacji

 1. W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego z poziomu strony głównej, Użytkownik wypełnia formularz zamówienia poprzez podanie danych osobowych identyfikacyjnych i kontaktowych, które oznaczone zostały jako wymagane w polach formularza.
 2. Użytkownik powinien także zaakceptować niniejszy regulamin serwisu internetowego, którego uzupełnieniem jest Polityka Prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wykonania usługi.
 3. Wykonanie usługi kontaktu w celu przygotowania dedykowanej oferty na zakup rekuperatora lub innego produktu z portfolio Roha Group polega na przygotowaniu przez Roha Group, na podstawie informacji przesłanych przez Użytkownika, oferty handlowej, której dotyczy zapytanie ofertowe.

 4. W celu przedstawienia oferty na sprzedaż i wykonanie montażu rekuperatora dla inwestora indywidualnego, zachodzi potrzeba przekazania podanych przez Użytkownika danych osobowych Partnerowi Handlowemu Roha Group. Z tego powodu Użytkownik w formularzu wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych Partnerom Handlowym Roha Group w celu sporządzenia zamówionej oferty.

§8
Zmiana zamówienia

 1. W przypadku wypełnienia formularza, Użytkownik zamawia kontakt w celu przedstawienia oferty na współpracę w zakresie zakupu rekuperatora lub innego produktu z portfolio Roha Group, z którego to kontaktu w każdej chwili może zrezygnować wysyłając taką rezygnację na adres Roha Group. Użytkownik w każdej chwili może także żądać dostępu, poprawienia lub zaniechania przetwarzania podanych przez niego danych osobowych poprzez ich usunięcie z bazy.

§9
Wykonanie usługi

 1. Wykonanie usługi kontaktu w celu przygotowania oferty na zakup lub montaż rekuperatora lub innego produktu z portfolio Roha Group polega na przygotowaniu przez Roha Group, na podstawie informacji przesłanych przez Użytkownika, oferty zawarcia umowy wykonania usługi, której dotyczy zapytanie ofertowe.
 2. Oferty powstałe na skutek wykonania usługi przesłane zostaną pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika w procesie składania zamówienia. Termin wykonania usługi wynosi od 7 do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Roha Group przyjęcia zamówienia.

§10
Autorskie prawa majątkowe

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści: tekstów, rysunków, schematów, ilustracji, fotografii umieszczonych w Serwisie Internetowym oraz innych dokumentów uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zwane dalej Utworami, należą do Roha Group i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
 2. Bez uzyskania odrębnej, pisemnej zgody Roha Group, żaden z Utworów umieszczonych w Serwisie Internetowym lub uzyskanych przez Użytkownika w drodze wykonania przez Roha Group usługi nie może być rozpowszechniany, a także dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie (w tym także w sposób elektroniczny). Powyższe zastrzeżenie dotyczy wszelkich pól eksploatacji. Wykonanie którejkolwiek z Usług nie powoduje przejścia na Użytkownika majątkowych praw autorskich do Utworu powstałego w wykonaniu Usługi.
 3. Postanowienia Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do Utworów umieszczonych w Serwisie Internetowym lub uzyskanych przez Użytkownika w drodze wykonania złożonego zamówienia, do których autorskie prawa majątkowe w całości lub w części należą do innych osób.
 4. Wykorzystanie Utworów w sposób naruszający autorskie prawa majątkowe lub autorskie prawa osobiste, może rodzić odpowiedzialność karną lub cywilną.
 5. Użytkownik Serwisu internetowego może kopiować teksty, ilustracje, schematy, fotografie w części lub całości pod warunkiem uzyskania zgody od Roha Grouporaz umieszczenia czytelnej informacji pod lub przed materiałem o źródle pochodzenia informacji poprzez umieszczenie aktywnego linka (dofollow w rozumieniu Google): Źródło: www.aeris.pl

§11
Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Roha Group poprzez przesłanie jej w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej poprzez przesłanie jej na adres Roha Group wskazany w §1 ust.1.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 10 dni od dnia wystąpienia przyczyny stanowiącej podstawę zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Użytkownika oraz wskazywać jej przedmiot tj. opisaną przyczynę złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz żądanym rozstrzygnięciem.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Roha Group poprzez przesłanie informacji na użyty w trakcie zgłaszania reklamacji adres e-mail Użytkownika, albo w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej, poprzez przesłanie informacji na adres pocztowy wskazany przez Użytkownika (a jeżeli go nie wskazał to na adres wskazany jako adres nadawcy).

§12
Dane osobowe

 1. Dane osobowe pozyskane za pomocą niniejszej strony internetowej zbierane są od Użytkownika w sposób dobrowolny, a ich podanie jest niezbędne do wykonania usługi. Administratorem danych osobowych jest Roha Group Sp. z o.o. (zwana dalej Administratorem) z siedzibą weWrocławiu, przy ul. Rudzkiej 9-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej weWrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, NIP 787 20 16 487, REGON 300252235.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie składania zamówienia.Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Roha Group na rzecz Użytkownika Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną. Użytkownik podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia swoich danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
 3. Zakres zgody wyrażanej przez Użytkownika obejmuje gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na zasadach określonych w cytowanych w par. 12, pkt. 1 ustawach. Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych, zgoda ta jednak nie jest obowiązkowa. 
 4. Szczegóły na temat przetwarzania danych zawarto w dokumencie Polityka Prywatności serwisu www.aeris.pl

§13
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1176 wraz z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 września 2012r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012 poz. 1125).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Za zgodą obu stron sprawa może zostać również skierowana na drogę postępowania polubownego.
 3. Spory pomiędzy Roha Group, Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Roha Group.
 4. Roha Group zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu w Serwisie.
 5. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.

Kontakt
Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem pod adresem:

Roha Group Sp. z o.o.
ul. Rudzka 9-11
54-427 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu aeris.pl. Dane gromadzone w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem internetowym. Twoje dane chronimy także od strony technicznej i w każdym momencie służymy wyjaśnieniami dotyczącymi Twojej prywatności.

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o „usłudze” pod pojęciem tym należy rozumieć usługi świadczone przez operatora serwisu www.aeris.pl, firmę Roha Group Sp. z o.o. przy użyciu serwisu internetowego pod nazwą „aeris.pl” (zwanego dalej Serwisem Internetowym) umieszczonego pod adresem internetowym: http://www.aeris.pl, a także akcje promocyjne, ankiety, konkursy i inne akcje skierowane do Użytkowników Serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z poszczególnych usług określone zostały w regulaminie serwisu internetowego.

 

Zasady zbierania danych osobowych

Roha Group nie gromadzi zapytań http w formie zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy kierowanych do serwera, na którym umieszczony jest serwis aeris.pl. Roha Group zna jedynie np. czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, nazwę stacji klienta, informację o błędach, jakie wystąpiły w trakcie realizacji transakcji, informację o przeglądarce użytkownika, publiczne adresy IP (adresy, z których Użytkownicy korzystają w trakcie korzystania z serwisu aeris.pl), w przypadku, w którym przejście do serwisu nastąpiło z innej strony za pomocą odnośnika adres tej strony.
Wskazane wyżej dane nie identyfikują konkretnych osób korzystających z serwisu aeris.pl.
Dane powyższe wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z działalnością serwisu internetowego, badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach serwisu internetowego w ramach usług świadczonych przez Google Analytics.

 

Dane osobowe

Do przeglądania treści i zawartości serwisu aeris.pl nie jest konieczne podanie przez Użytkownika danych osobowych.
Korzystanie z funkcjonalości serwisu aeris.pl polegającej na zamówieniu kontaktu poprzez formularze kontaktowe, wiąże się z koniecznością podania danych osobowych. W powyższym przypadku nie podanie danych osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z wybranej funkcjonalności.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

 

Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Roha Group Sp. z o.o. (zwana dalej Administratorem) z siedzibą we Wrocławiu , przy ul. Rudzkiej 9-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, NIP 787 20 16 487, REGON 300252235.

 

Zasady zbierania, zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

Wypełniając formularz kontaktowy Użytkownik zostaje poproszony o podanie danych osobowych identyfikacyjnych i adresowych, takich jak m.in.: numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach świadczenia zamówionej usługi, która czytelnie określona została przy każdym z formularzy kontaktowych w serwisie.

Wykonanie usługi kontaktu w celu przygotowania dedykowanej oferty na zakup rekuperatora lub innego produktu z portfolio Roha Group polega na przygotowaniu przez Roha Group, na podstawie informacji przesłanych przez Użytkownika, oferty handlowej, której dotyczy zapytanie ofertowe.
W celu przedstawienia oferty na sprzedaż i wykonanie montażu rekuperatora dla inwestora indywidualnego, zachodzi potrzeba przekazania podanych przez Użytkownika danych osobowych Partnerowi Handlowemu Roha Group. Z tego powodu Użytkownik w formularzu wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych Partnerom Handlowym Roha Group w celu sporządzenia zamówionej oferty.

Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, a Użytkownicy mają prawo wglądu do danych, prawo do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą.

 

Informacje handlowe

Na prośbę Użytkownika, Administrator może przesłać Użytkownikowi ofertę handlową usług i produktów Administratora, ankietę dotyczącą oferowanych usług, produktów lub Serwisu Internetowego, a także informacje dotyczące np. organizowanych przez Administratora konkursów.

 

Wykorzystywanie plików cookies

Serwis internetowy aeris.pl wykorzystuje do pewnych funkcji pliki cookies Użytkownika. Użytkownik jest o tym informowany już przy pierwszym wejściu na stronę www.aeris.pl i może nie wyrazić na to zgody w każdym dowolnym momencie korzystania z Serwisu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.

 

Google Analytics

W domenie www.aeris.pl działają funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager, raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics). W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania przez Użytkowników z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.

 

Administrator serwisu www.aeris.pl

Administrator serwisu www.aeris.pl, Roha Group Sp. z o.o. reklamuje się w internecie, korzystając z remarketingu za pomocą Google Analytics.
Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, mogą wyświetlać reklamy serwisu www.aeris..pl w internecie.
Administrator oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkowników w domenie.

 

Linki do stron osób trzecich

Serwis Internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Roha Group nie sprawuje kontroli nad stronami osób trzecich, nie kontroluje treści zamieszczanych na takich stronach, nie jest odpowiedzialna za ich dostępność i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na takich stronach internetowych.

 

Kontakt

Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem pod adresem:
Roha Group Sp. z o.o.
ul. Rudzka 9-11
54-427 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Moduł przyłączeniowy OptionBox to element rozbudowujący automatykę rekuperatora AERISnext o możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi, tj.:

 • przełącznikiem łazienkowym (włącznikiem dzwonkowym)
 • czujnikiem CO2
 • czujnikiem wilgotności
 • gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) glikolowym
 • siłownikiem GWC powietrznego
 • nagrzewnicą elektryczną wtórną
 • modułem AERIS Intelligence by Fibaro
 • gniazdem analogowym 0-10 V

Moduł posiada dodatkowe gniazda ComfoNet do dalszej rozbudowy opcji sterowania.

Uwaga: OptionBoxa nie można podłączyć do rekuperatora AERISnext w wersji standard.

 

OptionBox

OptionBox rozbudowuje automatykę rekuperatora AERISnext

 

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła AERISnext posiadają Atest Higieniczny Polskiego Zakładu Higieny nr

HK/K/0877/01/2016

wydany w Warszawie dnia 4 października 2016r. z datą ważności w roku 2021.

Certyfikat obejmuje wszystkie wersje central AERISnext.

 

Wydanie certyfikatu oznacza, że produkt odpowiada wymaganiom higienicznym.

Pełna wersja certyfikatu do wglądu na życzenie.

 

 

logo prod z at

AERISnext współpracuje ze światowym standardem zarządzania budynkiem inteligentnym KNX sterującym wszystkimi pozostałymi instalacjami w domu: alarmową, grzewczą, elektryczną, roletami, bramą garażową i wjazdową.

 

aeris by knx logo

knx visual 7735 1393259423 EN 8435 1404989653

 

Z KNX współpracuje wersja pełna rekuperatora AERISnext, do której należy dołożyć moduł ComfoConnect KNX C.