Prawidłowo zaprojektowana wentylacja grawitacyjna

Powinna uwzględniać wiele istotnych zmiennych, które wciąż jeszcze stanowią prawdziwe wyzwanie nie tylko dla projektanta i wykonawcy, ale…

Powinna uwzględniać wiele istotnych zmiennych, które wciąż jeszcze stanowią prawdziwe wyzwanie nie tylko dla projektanta i wykonawcy, ale również dla użytkownika.

Liczyć się on musi – jeżeli chce zapewnić sobie komfort wentylacyjny – nie tylko ze sporymi nakładami inwestycyjnymi, ale również eksploatacyjnymi, czyli ze sporymi stratami ciepła w okresie, kiedy ciepła tego najbardziej się potrzebuje, czyli w zimie.

Zaprojektowana i wykonana w sposób prawidłowy wentylacja grawitacyjna to także dużo wyższy wydatek, niż mogłoby się wydawać. Jeżeli dodamy do tego straty ciepła, jakie powoduje działająca wentylacja grawitacyjna (ucieczka ciepłego, ogrzanego powietrza przez kanały wywiewne), okaże się, że koszt ten jest porównywalny z kosztorysem dobrego systemu rekuperacji, przy czym inwestycja ta zaczyna zwracać się inwestorowi już od pierwszej zimy.

Wytyczne prawidłowo zaprojektowanej wentylacji grawitacyjnej:

 • minimalna powierzchnia przekroju pojedynczego kanału wentylacyjnego powinna wynosić 0,016 m²
 • najmniejszy wymiar przewodu prostokątnego powinien wynosić co najmniej 10 cm,
 • minimalna wysokość komina 14×14 dla zapewnienia wydajności 30 m³/h dla warunków obliczeniowych (różnica temperatur 8 K) to około 3 m,
 • minimalna wysokość komina 14×14 dla zapewnienia wydajności 50 m³/h dla warunków obliczeniowych (różnica temperatur 8K) to około 5,5 m,
 • minimalna wysokość komina 14×14 dla zapewnienia wydajności 70 m³/h dla warunków obliczeniowych (różnica temperatur 8K) to około 10,5 m,
 MUROWANY KANAŁ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
 14 x 1414 x 2014 x 27
wydajności (wartości przybliżone)[m³/h]wysokość komina dla zapewnienia przepływów zgodnych z normą (przy różnicy temp 8K)[m]
151
30321
505,532,7
7010,553,5

Przykładowe szacunkowe długości kanałów wentylacji grawitacyjnej dla zapewnienia wydajności przy odpowiednim wydatku powietrza bez udziału siły wiatru.

 • wszystkie pokoje na poddaszu (ostatniej kondygnacji) powinny posiadać kanał wywiewny wentylacji grawitacyjnej,
 • wysokość komina wentylacyjnego przy kącie nachylenia dachu mniejszym od 12º wynosi minimum 0,6 m ponad najwyższy punkt dachu,
 • wysokość komina wentylacyjnego przy kącie nachylenia dachu większym od 12º wynosi również minimum 0,6 m ponad najwyższy punkt dachu, przy czym zmienia się wysokość wystającej ponad dach części komina,
 • wysokość komina wentylacyjnego oddalonego od kalenicy więcej niż 1 m = minimum 0,3 m,
 • kanał wyciągowy wentylacji grawitacyjnej powinno posiadać każde pomieszczenie pomocnicze bezokienne (grawitację – nie wywiewkę dachówkową!), np. garderoba, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie pomocnicze itp.
 • kanał wyciągowy wentylacji grawitacyjnej powinien posiadać każdy pokój, w którym przepływ powietrza od okna do najbliższej kratki wentylacji grawitacyjnej jest oddzielony więcej niż dwojgiem drzwi,
 • każde pomieszczenie mieszkalne typu pokój oraz kuchnia z oknem zewnętrznym powinny mieć doprowadzone powietrze zewnętrzne,
 • dopływ powietrza do pomieszczeń mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym powinien być zapewniony przez nawiewniki  powietrza o regulowalnym stopniu otwarcia; miejsce zamontowania nawiewnika to górna część okna (rama okienna), otwór okienny (między nadprożem a ościeżnicą okna w obudowie rolety zewnętrznej), w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem,
 • dla urządzeń gazowych z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin należy zapewnić wentylację grawitacyjną z nawiewem i wyciągiem powietrza – nie należy montować kotłów z otwartą komorą spalania w łazienkach!
 • przepływ powietrza między pomieszczeniami powinien być zapewniony poprzez otwory lub szczeliny w dolnej części drzwi. Przekrój netto dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wynosi 200 cm² dla pomieszczeń mieszkalnych: 80 cm²
 • stosowanie przewodów poziomych dla wentylacji grawitacyjnej jest nieprawidłowe,
 • stosowanie wentylatorów wyciągowych w łazienkach pracujących tylko w funkcji zapalenia światła jest niewskazane z powodów znaczących oporów przepływu powietrza podczas postoju wentylatora,
 • stosowanie wspólnych kanałów wentylacyjnych dla dwóch pomieszczeń jest nieprawidłowe,
 • stosowanie kominków wentylacyjnych i innych wywiewek dachówkowych bez zapewnienia odpowiedniej średnicy i długości odcinka pionowego jest błędem,
 • strumień powietrza nawiewanego powinien równać się strumieniowi powietrza usuwanego.

Aktualne podstawy prawne:

 • PN – 83/B-03430 Az3 2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
 • PN – 89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacje murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
 • Dz.U. Nr 75 Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.02.2002 z późniejszymi zmianami w Dz ustaw nr 56 z dnia 12 marca 2009 Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja.
Administratorem danych osobowych jest Roha Group Sp. z o.o. (ul. Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław). Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora wyłącznie w celu przesłania zamówionej przez Ciebie oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia zamówionej oferty. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy. Oprócz Administratora odbiorcą danych są podmioty świadczące usługi dotyczące obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.