Polityka prywatności

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu aeris.pl. Dane gromadzone w dziennikach logów wykorzystywane…

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu aeris.pl. Dane gromadzone w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem internetowym. Twoje dane chronimy także od strony technicznej i w każdym momencie służymy wyjaśnieniami dotyczącymi Twojej prywatności.

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o „usłudze” pod pojęciem tym należy rozumieć usługi świadczone przez operatora serwisu aeris.pl, firmę Roha Group Sp. z o.o. przy użyciu serwisu internetowego pod nazwą „aeris.pl” (zwanego dalej Serwisem Internetowym) umieszczonego pod adresem internetowym: https://aeris.pl, a także akcje promocyjne, ankiety, konkursy i inne akcje skierowane do Użytkowników Serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z poszczególnych usług określone zostały w regulaminie serwisu internetowego.

Zasady zbierania danych osobowych

Roha Group nie gromadzi zapytań http w formie zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy kierowanych do serwera, na którym umieszczony jest serwis aeris.pl. Roha Group zna jedynie np. czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, nazwę stacji klienta, informację o błędach, jakie wystąpiły w trakcie realizacji transakcji, informację o przeglądarce użytkownika, publiczne adresy IP (adresy, z których Użytkownicy korzystają w trakcie korzystania z serwisu aeris.pl), w przypadku, w którym przejście do serwisu nastąpiło z innej strony za pomocą odnośnika adres tej strony.
Wskazane wyżej dane nie identyfikują konkretnych osób korzystających z serwisu aeris.pl.
Dane powyższe wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z działalnością serwisu internetowego, badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach serwisu internetowego w ramach usług świadczonych przez Google Analytics.

Dane osobowe

Do przeglądania treści i zawartości serwisu aeris.pl nie jest konieczne podanie przez Użytkownika danych osobowych.
Korzystanie z funkcjonalości serwisu aeris.pl polegającej na zamówieniu kontaktu poprzez formularze kontaktowe, wiąże się z koniecznością podania danych osobowych. W powyższym przypadku nie podanie danych osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z wybranej funkcjonalności.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Roha Group Sp. z o.o. (zwana dalej Administratorem) z siedzibą we Wrocławiu , przy ul. Rudzkiej 9-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, NIP 787 20 16 487, REGON 300252235.

Zasady zbierania, zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

Wypełniając formularz kontaktowy Użytkownik zostaje poproszony o podanie danych osobowych identyfikacyjnych i adresowych, takich jak m.in.: numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie skutkować będzie niemożliwością wykonania usługi. Użytkownik wypełniając formularz zapoznaje się także z wyświetloną każdorazowo pod formularzem treścią Klauzuli Informacyjnej. 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach świadczenia zamówionej usługi, która czytelnie określona została przy każdym z formularzy kontaktowych w serwisie.

Wykonanie usługi kontaktu w celu przygotowania dedykowanej oferty na zakup rekuperatora lub innego produktu z portfolio Roha Group polega na przygotowaniu przez Roha Group, na podstawie informacji przesłanych przez Użytkownika, oferty handlowej, której dotyczy zapytanie ofertowe.
Oprócz Administratora odbiorcą danych są Partnerzy Handlowi Administratora oraz podmioty świadczące usługi dotyczące obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora. 

Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia. 

Informacje handlowe

Na prośbę Użytkownika, Administrator może przesłać Użytkownikowi ofertę handlową usług i produktów Administratora, ankietę dotyczącą oferowanych usług, produktów lub Serwisu Internetowego, a także informacje dotyczące np. organizowanych przez Administratora konkursów.

Wykorzystywanie plików cookies

Serwis internetowy aeris.pl wykorzystuje do pewnych funkcji pliki cookies Użytkownika. Użytkownik jest o tym informowany już przy pierwszym wejściu na stronę www.aeris.pl i może nie wyrazić na to zgody w każdym dowolnym momencie korzystania z Serwisu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.

Google Analytics

W domenie www.aeris.pl działają funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager, raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics). W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania przez Użytkowników z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.

Administrator serwisu www.aeris.pl

Administrator serwisu www.aeris.pl, Roha Group Sp. z o.o. reklamuje się w internecie, korzystając z remarketingu za pomocą Google Analytics.
Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, mogą wyświetlać reklamy serwisu www.aeris..pl w internecie.
Administrator oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkowników w domenie.

Linki do stron osób trzecich

Serwis Internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Roha Group nie sprawuje kontroli nad stronami osób trzecich, nie kontroluje treści zamieszczanych na takich stronach, nie jest odpowiedzialna za ich dostępność i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na takich stronach internetowych.

Kontakt

Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem pod adresem:
Roha Group Sp. z o.o.
ul. Rudzka 9-11
54-427 Wrocław
marketing@roha.com.pl

Administratorem danych osobowych jest Roha Group Sp. z o.o. (ul. Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław). Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora wyłącznie w celu przesłania zamówionej przez Ciebie oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia zamówionej oferty. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy. Oprócz Administratora odbiorcą danych są podmioty świadczące usługi dotyczące obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.